واکنش رسمی مدیر ایرانی شارلوا به ماجرای یک بازداشت