توضیح روابط عمومی وزارت خارجه درباره سخنان ظریف در مجلس