واکنش باشگاه پرسپولیس به هزینه ۱۵ میلیاردی ترمیم آزادی