با تزریق فکر و ایده جدید، نقش بیمه در اقتصاد پررنگ می شود