مدرک‌تحصیلی شهرداران تهران/شهردار منطقه3 دندانپزشک!