پیشنهاد ستاد اطّلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی درباره کارت‌های سوخت