حمله میداودی به شفر؛ چرا بعد گل به سمت ما شادی کردی؟