بانوی ورزشکار چهارمین طلای کاروان ایران را به ارمغان آورد