رأی در تاریکی؛ موافقان CFT چرا از افشای نام خود می‌ترسند؟!