نمایش کسالت بار خانم قریشی و دوستان/ چرا 13 شمالی مسابقه ناموفقی است؟