برخورد پراید با تیر برق جان مادر و پسر آملی را گرفت