کرمانشاهی: وریا با پیشانی به صورتم زد، اخراجش کردم