نامه فدراسیون به وزارت ورزش برای برطرف کردن مشکلات آزادی