سردار اشتری: پلیس باید در خدمت مردم و امین مردم باشد