هند به واردات نفت از ایران با حجم همیشگی ادامه داد