برای خرید آپارتمان در استاد معین چقدر باید پرداخت کرد؟