وضعیت بحرانی تنکابن/ برق و گاز برخی روستاها قطع و پل‌های ارتباطی تخریب شدند