نمایش دختران بی‌حجاب ادامه دارد/ ارشاد چه نظارتی دارد؟