پایان محاکمه مردی که دکترای حقوق دارد و با چاقو مرد 65ساله را کشت