بازداشت دلال ارز که برای مردم شبانه قیمت تعیین می‌کرد