اولین پست بهداد سلیمی در وزنه‌برداری پس از خداحافظی با دنیای قهرمانی