ستاره عراقی استقلال:برای ماهینی ناراحتم اما من نزدمش!