توضیحات سخنگوی ناجا درباره تخریب تعدادی خودرو در ورامین