فاجعه‌ای که جا ماندن گاز استریل در شکم بیمار رقم زد