تعزیرات: یک بانک را به دلیل اخذ سود غیرقانونی از وام، جریمه کردیم