وزیر خارجه نفت هند: به خرید نفت از ایران ادامه می دهیم