دلال ها با افزایش صوری قیمت دلار چگونه سر خریداران بی تجربه کلاه می گذارند؟