اطلاعیه شرکت مترو درباره فرونشست زمین در میدان صنعت