دفاع حمید فرخ‌نژاد از وزیر بهداشت در برابر انتقادات