انتقاد یک کارگردان از عدم استقبال سالن های نمایش از آثار عاشورایی