توضیحات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص فعالیت سکه ثامن