بررسی ابعاد حمله تروریستی اهواز در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس