ابراز اطمینان رئیس بانک مرکزی برای تأمین ارز کالا‌های اساسی