احضار سفرای هلند، دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت خارجه