کشف انبار نگهداری حدود ۱۰۰ تن مواد پتروشیمی در شورآباد