دستور وزیر بهداشت برای پیگیری درمان مصدومان حمله تروریستی