وزیر ورزش: برای فدراسیون‌هایی که روسای بازنشسته دارند، سرپرست تعیین می‌کنیم