سازور: او به آقازادگی‌اش برد کرد / گردن اشرافیت را خورد کرد