تخلیه دفتر انجمن اسلامی علوم پزشکی شهیدبهشتی بدون هماهنگی