ماجرای ویدئوی دردناک «سوزاندن کبوترهای تعزیه» چه بود؟