بازگشایی درب های ورزشگاه آزادی به روی هواداران پرسپولیس