دادستان تهران: شرکت های خودروسازی از انحصار اجتناب کنند