انتقاد از مداحی‌های گوش‌خراش و شومن‌ها در برنامه‌های مذهبی