صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند در رفاه اجتماعی نقش آفرینی کند