پیشینه سندیکای بیمه گران ایران نشان از بلوغ صنعت بیمه دارد