تلاش برای زیباتر شدن، دختر جوان را به دردسر بزرگی انداخت!