پست خاطره‌انگیز عابدزاده از امیر؛ کلین‌شیت عقاب‌ها بعد از ۲۰سال