اگر اقتدار دفاعی و امنیت در دست بسیج و سپاه نبود مانند اوضاع اقتصادی شرایط نابسامانی داشتیم