تردد خودروهای توزیع کالا از ساعت 6الی 9صبح در تهران ممنوع است