ممنوعیت برخی از کالاها برای کوله بران برداشته می شود